Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování údajů z webových formulářů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tradera Minds s.r.o., IČO: 04245024, se sídlem: Dobrkovice 108, 763 07 Dobrkovice zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 88952  (dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Dobrkovice 108, 763 07 Dobrkovice
email: info@cafebrasil.cz
telefon: +420 605 988 298

sobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v kontaktním formuláři/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a obchodního vztahu.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Pokud jste nám svobodně udělili souhlas, pak správce zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení Tradera Minds s.r.o.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Součástí zpracování osobních údajů jsou také identifikační údaje vyplněné v Kontaktním formuláři na webových stránkách www.cafebrasil.cz.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
  • v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email uchováván po dobu 5ti let

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI – ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • zajišťující služby provozování webových stránek (PRIA SYSTEM s.r.o.)
  • zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

 

VI. COOKIES A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo

můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@cafebrasil.cz, dopisem do sídla společnosti.

VII. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;

právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (1) pro účely přímého marketingu nebo (2) pro účely našich oprávněných zájmů;

právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

VIII. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adresa: Dobrkovice 108, 763 07 Dobrkovice, email: info@cafebrasil.cz, telefon: +420 605 988 298.